VOORSCHRIFTEN en REGLEMENTEN

Rechten en plichten van een appartement bewoner / eigenaar

Op het wonen in een appartement, zijn een aantal wettelijk vastgestelde regels van toepassing
U dient zicht te houden aan de rechten en plichten welke in aktes en reglementen zijn vastgelegd

Het Appartementsrecht

Het Appartementsrecht omvat veel meer dan sommigen beseffen
Het is een veelomvattend rechtsgebied binnen het Onroerend Goed recht


1. Een exclusief gebruiksrecht van een vast omlijnd gedeelte (zogenaamd
    privégedeelte)  en een mede-eigendom van een gebouw waar het appartement
   deel van uitmaakt; samen met de andere mede-eigenaren is er sprake van een
   (verplicht) lidmaatschap van een Vereniging van Eigenaars.

2. Het rechtsgebied waarbij de rechten en plichten van en voor de eigenaren van
    appartementsrechten worden uiteengezet en worden geregeld.

 

Op het wonen en het gebruik van een appartement, zijn een aantal aktes en reglementen van toepassing

Via DEZE LINK komt op een webpagina die heel veel zaken uiteenzet

Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste zaken welke op de VvE Oranjebastion van toepassing zijn

 

De splitsingsakte

De akte van splitsing is een notarieel document dat de basis is van de vereniging.
Met de akte van splitsing wordt een onroerende zaak gesplitst in appartementsrechten.
In de akte staat de omschrijving van de te splitsen onroerende zaak en worden de appartementsrechten die door de splitsing ontstaan omschreven. Aan de akte van splitsing wordt een tekening gehecht, waaruit de omvang van de privégedeelten blijkt.

In de akte wordt een reglement van splitsing opgenomen. Veelal wordt verwezen naar het van toepassing zijnde Modelreglement van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, met aanvullingen en wijzigingen.

Iedere Eigenaar heeft deze splitsingsakte via de Notaris ontvangen


Het Modelreglement

Onderdeel van de splitsingsakte is het hierop van toepassing zijnde Modelreglement.
Op het appartementencomplex van de VvE Oranjebastion is het Modelreglement 2006 van toepassing

U kunt dat hier inzien en eventueel downloaden

 

Download
Modelreglement 2006 - Hoofdsplitsing
Modelreglement van toepassing op de Hoofdsplitsing, algemene voorzieningen appartementencomplex
MR splitsing 2006 - versie KNB nov 2011.
Adobe Acrobat document 516.8 KB
Download
Modelreglement 2006 - Ondersplitsingen
Modelreglement van toepassing op de Ondersplitsing. Betreft de appartementen zelf, delen Oost en West
MR_ondersplitsing_2006.pdf
Adobe Acrobat document 521.1 KB

Aanpassingen en wijzigingen op Modelreglement 2006

Conform de splitsingsaktes welke betrekking hebben op zowel de Hoofdsplitsing als de Ondersplitsingen van het appartementencomplex, zijn er enkele artikelen van het Modelreglement 2006 conform de betreffende situatie aangepast.

hieronder treft u de betreffende aanpassingen aan.

 

Download
Aanpassing MR tbv Hoofdsplitsing
VvE Oranjebastion Hoofdsplitsing, wijzig
Adobe Acrobat document 158.8 KB
Download
Aanpassing MR tbv Ondersplitsing Oost en West
VvE Oranjebastion Oost- en Westsplitsing
Adobe Acrobat document 143.5 KB


 

Het Huishoudelijk Reglement

Naast het Modelreglement 2006, wat een groot aantal zaken regelt welke wettelijk zijn voorgeschreven en de rechten, plichten en uitvoeringsregelingen beschrijft welke gekoppeld zijn aan de Splitsingsakte, is er ook sprake van een zogenaamd Huishoudelijk Reglement

Dit Huishoudelijk Reglement kan per VvE afzonderlijk zijn .
In het Huishoudelijk Reglement zijn afspraken, rechten en plichten beschreven welke in de Algemene Ledenvergadering van de VvE (ALV) zijn vastgesteld.

Het huidige Huishoudelijke Reglement is in de  vergadering van 6 april 2017 vastgesteld.

Dit huishoudelijk reglement geldt voor ALLE bewoners !

 

De meest recente versie is schriftelijk aan alle leden verstrekt. Huurders ontvangen dit via de verhuurder.

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren (VvE) kan worden gedownloaded in PDF formaat

Klik op het plaatje hiernaast om het Huishoudelijk Reglement in te zien of te downloaden

 

Download
Huishoudelijk Reglement d.d. 05-04-2018.
Adobe Acrobat document 7.8 MB

Privacy verklaring conform de AVG

Conform de regelgeving inzake de Wet op de Privacy (AVG) heeft ook de VvE Oranjebastion een Privacy verklaring opgesteld.

Deze kunt u hieronder inzien of downloaden.

 

Download
Privacy verklaring (AVG)
1. VvE Oranjebastion Geertruidenberg, pr
Adobe Acrobat document 252.9 KB